ติดต่อเยี่ยมชมสถานที่
ระเบียบการจองเข้าเยี่ยมชม
  • การจองผ่านเว็บไซต์จะต้องส่งข้อมูลก่อนวันที่จะเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  • แต่ละคณะจะใช้เวลาเข้าเยี่ยมชมประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อผู้เข้าเยี่ยมชม 100 ท่าน (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงต้องใช้มาตรการรักษาระหะห่างการเข้าเยี่ยมชมภายในพื้นที่)
  • กรณีต้องการสั่งอาหาร, เบรก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หมายเลข 084 930 6060
  • เเมื่อทาการจองเรียบร้อยแล้ว ทางคณะต้องทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม ส่งมายัง E-mail : PR_HERBGARDEN@pttplc.com
  • ตัวอย่างการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประเภทผู้เข้าชม *
ชื่อคณะ *
หน่วยงาน / จังหวัด *
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน
วันที่เข้าเยี่ยมชม *
หมายเหตุ : ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมในวันจันทร์ได้
ช่วงเวลา * น.   - น.   
ชื่อผู้ประสานงาน (ที่จะมากับคณะ)
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email
บริการอื่นๆ


รายละเอียด
หนังสือขอความอนุเคราะห์
อนุญาตไฟล์ประเภท : .pdf, .doc, .docx; และมีขนาดไม่เกิน 10 MB.