กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมสวนสมุนไพร ตลาดนัดสุขภาพดีวิถีชุมชน
       สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดกิจกรรม "ตลาดนัดสุขภาพดีวิถีชุมชน"  ขึ้นทุกเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.30 น. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สมุนไพรในมิติที่ตอบสนองต่อทุกภาคส่วนรวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปผ่านกิจกรรมสาระสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน 
       ภายในตลาดจะได้พบกับสินค้าและกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น อาหาร, ผัก-ผลไม้ปลอดสาร, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน, ต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆ, กิจกรรมสาธิตการละเล่นไทย, เวทีการแสดงความสามารถจากหนูน้อยในชุมชน, ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
ตารางตลาดนัดประจำปี 2558
ครั้งที่ วันเสาร์ที่
1 7 ก.พ. 2558
2 7 มี.ค. 2558
3 4 เม.ย. 2558
4 2 พ.ค. 2558
5 6 มิ.ย. 2558
6 4 ก.ค. 2558
7 1 ส.ค. 2558
8 5 ก.ย. 2558
9 3 ต.ค. 2558
10 11 พ.ย. 2558
11 5 ธ.ค. 2558