กิจกรรมและบริการ ผักไฮโดรโปรนิกส์
 
       โครงการผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นโครงการที่ บริษัท ปตท. ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชน นักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนการปลูก การเก็บเกี่ยวรวมถึงวิธีการดูแลผักไฮโดรโปนิกส์และโรงเรือน โดยมีการปลูกเป็นโรงเรือน แบ่งเป็นผักไทยและผักสลัด ทั้งนี้ยังมีการนำผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย